Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

  • Poučevanje jezikov na način, ki posameznikom in skupinam omogoča kakovosto zaobjetje glasovne, slovnične in besedne podobe jezika ter oprijemljivo aplikativnost doseženega znanja.
  • Prevajanje jezikov na način, ki skrbno ohranja pomenskost, sporočilnost in stillizem originala.
  • Uresničevanje kakovosti in spodbujanje inovativnih pristopov poučevanja

Vizija

  • Postati prepoznavna jezikovna šola na temeljih kakovosti in čuta za prilagajanje in inovativnost
  • Biti čvrsta opora posameznikom, skupinam in podjetjem pri doseganju željene samozavesti v tujem jeziku

Metode

  • Učenje na sistematičen in razumljiv način, kjer vas s poudarkom na ustvarjanju trdnih temeljev s postopno nadgradnjo popeljemo do želenih rezultatov.
  • Učenje v kontekstu. Poudarek na kontekstualnem učenju, kjer se novega besedišča in slovničnih konstruktov učimo v realnih kontekstih in situacijah in si tako veliko lažje in hitreje zapomnimo snov.
  • Učenje vseh nivojev jezika. Jezika se učimo na bralnem, slušnem, pisnem in govornem nivoju z učinkovitim prepletanjem le-teh.
  • Učenje glede na tip človeka. Izjemnega pomena je izbrati metodo učenja, ki je prilagojena posameznikovemu potencialu. En vidik tega je tudi opredelitev vašega pomnjenja na vizualni ali slušni tip. Za vizualne tečajnike se učenje usmeri v bolj vizualno pomnjenje, s pomočjo memo kartončkov in splošno vizualizacijo, za slušne pa bolj k govoru in poslušanju.